पुरस्कार तथा सम्मान नीति

चेतना सामाजिक उद्यमि सहकारी संस्था लि. शारदा ३ सल्यान 

  पुरस्कार तथा सम्मान नीति

१) प्रस्तावनाः– संस्थालाई सक्षम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्दा सदस्यहरुको आशा र भरोसाको केन्द्रविन्दु भई सदस्यहरुलाई उत्प्रेरणा र हौसला प्रदान गर्दै समाजमा प्रतिष्ठित एवम स्थापित संस्था वनाउनका खातिर संस्थाले शेयर सदस्य तथा सदस्यसंग सम्वन्ध गासिएका र संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र वा अन्य व्यक्ति र संघ संस्थालाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्दै सामाजिक रुपमा संस्थालाई स्थापित र शेयर सदस्यलाई अझ जिम्मेवार र जवाफदेही वनाउन पुरस्कार तथा सम्मान गर्न जरुरी हुने भएकाले पुरस्कार तथा सम्मान निति प्रेरित गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु वान्छनिय भएकोले । २) नाम र प्रारम्भः– यस नितिलाई पुरस्कार तथा सम्मान नीति २०७४ भनिनेछ । यस नितिलाई संचालक समितिले शिफारीस गरी संस्थाको छैठौ वाषर््िाक साधारण सभा वाट स्विकृत गरि लागु गरिनेछ । 
३) अधिकारः  यस नियमावली कार्यान्वयन तथा रेखदेख संचालक समितिले गर्नेछ । 
४) परिभाषाः–– पुरस्कार तथा सम्मान नीति भन्नाले संस्थाको पुरस्कार तथा सम्मान नीति २०७४ लाई भनिनेछ । – पुरस्कार ः पुरस्कार भन्नाले संस्थाका तर्फवाट प्रदान गरिने नगद, जिन्सी, प्रमाणपत्र, प्रशंसा पत्र लाई वुझिनेछ । – सम्मान ः सम्मान भन्नाले संस्थासंग उत्कृष्ट कारोवार, संस्था संचालनमा योगदान, तथा स्थानिय रुपमा उच्च, सर्वोत्कृष्टता कायम गरे वापत वा राष्ट्रिय गरिमामय वढाए वापत संस्थाले प्रदान गर्ने नगद, जिन्सी तथा सम्मान पत्र आदि द्वारा गरिने मान सम्मानलाई वुझिनेछ । 
४) सस्थाः सस्था भन्नाले चेतना सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्था लि. लाई वुझिनेछ ।
५) उपसमितिः उपसमिति भन्नाले संस्थाले खटाएको निश्चित कार्य सम्पादन गर्नको लागी संचालक समितिले गठन गरेको उपसमिति बुझिनेछ ।  यस नीति अन्र्तगत पुरस्कार र सम्मान शिफारिश गर्न गठित उपसमितिलाई वुझिनेछ । 
६. कर्मचारीः कर्मचारी भन्नाले यस सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी (क्तबाा) लाई वुभिनेछ । 
७. अन्य ब्यक्तिः अन्य ब्यक्ति भन्नाले शेयर सदस्यका घरपरिवारका सदस्य, संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र वसोवास गरि स्थानिय वा राष्ट्रिय गौरव वढाउन उत्कृष्टता हाशिल गरेका वा नमुना योग्य गैर शेयर सदस्य व्यक्ति वा संघ संस्थालाई पनि वुझिनेछ । 
८. संचालक समितिः चेतना सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्था लि. को साधारण सभावाट निर्वाचित÷संचालक समिति भन्ने वुझिनेछ । 
९. उद्देश्यः चेतना सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्था लि. पुरस्कार तथा सम्मान नीति २०७४ निर्माण गर्नुको उद्देश्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।   क) संस्थावाट समय समयमा प्रदान गरिने पुरस्कार तथा सम्मान कार्यलाई निर्दिष्ट र नीतिमा उल्लेख गर्न ।  ख) संस्थाले वितरण गर्ने पुरस्कार र प्रदान गर्ने सम्मानलाई विधि सम्मत गराउन । ग) पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गर्ने सदस्य वा अन्य ब्यक्ति÷संघ संस्था छनौट र सिफारिस र कार्यान्वयन    प्रकृयालाई सरल गराउन ।  घ) शेयर सदस्यलाई पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गर्न उत्कृष्टता र विशिष्टता हासिल गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान    गरि हाशिल गराउन । ङ) पुरस्कार र सम्मानलाई प्रभावकारि गराउन । च) शेयर सदस्यहरुलाई हौशला वढाउन । छ) संस्थालई सामाजिक रुपमा स्थापित गराउन् ।  ज) संस्थाको छवि र सदस्यको योगदान सार्वजनिक गर्न । झ) संस्था प्रति कार्यक्षेत्र भित्र वसोवास गर्ने व्यक्तिहरुको आकर्षण वढाउन् ।  ञ) सदस्यता विस्तार तथा सदस्य मुखी क्रियाकलापमा बढवा दिन । 
१०) पुरस्कार तथा सम्मानका प्रकारहरुः क) उत्कृष्ट कर्जा उपयोगि कर्ता (असल ऋणी) ख) उत्कृष्ट ऐच्छिक वचत कर्ता ग) उत्कृष्ट व्यवसायी घ) उत्कृष्ट कर्मचारी ङ) उत्कृष्ट उपसमिति सदस्य च) उत्कृष्ट मातापिता, पालनपोषण गर्ने शेयर सदस्य छ) भु. पु. संचालक समिति ज) नि. वर्तमान संचालक समिति झ) प्रवेशिका परिक्षामा विशिष्ट श्रेणी ल्याउने शेयर सदस्यका सन्तती (उत्कृष्ट सन्तती पुरस्कार) ञ) शुद्ध कारोवार कर्ता ट) कार्यक्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालयका जिल्ला स्तरिय परीक्षामा प्रथम दितीय छात्र छात्रा ठ) संस्थाले उत्कृष्टता ठहराएका व्यक्ति वा संघ, संस्था ।


११) पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधिः क) संस्था संचालक समितिले पुरस्कार तथा सम्मानका विविध विधा १० मध्ये आवश्यकता अनुसारको         विधामा पुरस्कार र सम्मान गर्ने विधा निर्णय गर्नेछ ।  ख) छनौट गरिएका विधामा उत्कृष्टता हाशिल गर्ने ब्यक्ति वा निकायको पहिचान गरि सिफारिश गर्न         आवश्यक सदस्य र विशेषज्ञता हाशिल÷जानकार व्यक्ति सहितको पुरस्कार तथा सम्मान सिफारिश     समिति गठन गरिनेछ ।  ग) उपसमितिले संचालक समितिवाट निर्णय गरिएका पुरस्कार तथा सम्मानका छनौट गर्न आवश्यक        तथ्याकं संकलन गर्ने र मूल्याकन गर्ने । यसमा उपसमिति सदस्य वाहेक अन्यलाई आमन्त्रण गरि       परामर्श गर्ने ।  घ) मूल्याङ्कनको आधार÷तथ्याङ्क सहित पुरस्कार तथा सम्मानका लागी संचालक समितिमा सिफारिस गर्नेछ  ङ) उपसमितिवाट सिफारिस भई अएको सिफारिस मनासिव र उपर्युत्तताको आधार उपर्युक्त समय÷साधारण    सभा÷संस्थाको स्थापना मिति÷संचालक समिति बैठक÷भेलामा पुरस्कार प्रदान गर्ने । 
१२) विविधः यस पुरस्कार तथा सम्मान निति २०७४ को कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य बाट र अन्य सरोकारवालाहरुवाट सकारात्मक सहयोग हुनेछ । सहकारी ऐन तथा प्रचलित ऐन कानुन संग नियमावलीसंग वाझिएमा बाझिएको हद सम्म सो सोतह निष्कृय हुनेछ संचालक समितिले आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । 

समाप्त