बचत नीति २०७४


प्रस्तावना ः
यस संस्थाका शेयर सदस्यहरूले आफूले आर्जन गरेको आयबाट मितव्ययीताको भावना अभिवृद्धि गरी नियमित रूपमा संस्थामा जम्मा गरिने बचतलाई प्रभावकारी बनाउन र बचतकर्तालाई आफनो बचत सुरक्षित भएको अनुभूति दिलाउन एक बचत नीतिको आवश्यकता महशुस गरी यो बचत नीति २०७४ को तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।
१. उद्देश्य ः
क) संस्थामा जम्मा हुने बचतलाई नियमित गर्ने ।
ख) संकलित बचतको सुरक्षा र सदुपयोग गर्ने ।
ग) बचतकर्ताको हरहिसाव व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने ।
घ) बचतको किसिम तथा व्याजको दर एकिन गर्ने ।
ङ) लाभदायी आधारमा खातावही अध्यावधिक गर्ने ।
च) फजुल खर्चलाई कम गरी बचत गर्नमा प्रेरित गर्ने ।
छ) बचतको महत्वबारे सदस्य लाई बोध गराउने ।
२. बचतको किसिम ः
संस्थामा निम्न प्रकारका बचत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन् । जसमा अर्को बचत निती नबन्दा सम्म निम्नलिखित कुनै पनि खाता खोल्दा शुल्क लाग्ने छैन् । तर खाता बन्द गर्दा खाता बन्दी शुल्क रु १००।– लाग्नेछ । सदस्य बन्दा सहकारी कार्यक्रम तर्फ प्रवेश शुल्क २५५, दैनिकी वचत तर्फ रु १००, र लघु वित्त कार्यक्रम तर्फ रु २०÷– एक पटक मात्र प्रबेश शुल्क लाग्नेछ । सहकारी कार्यक्रम तर्फ सम्पुर्ण खाताका पासबुकहरु प्रत्येक महिनाको १० गते भित्र आफै वा संस्था प्रतिनिधि द्धारा कार्यालयमा ल्याएर अनिवार्य चेक गराउनुपर्नेछ । यी खाताहरुको ब्याज समय र बजारको माग अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम परिवर्तन पनि हुन सक्नेछ र संस्थाले उपलब्ध गराएका सेवा सुबिधा हरुको आवश्यक शुल्कहरु बचत खाता बाटै कट्टी गरी संस्थाले असुल गर्नेछ ।
१) अनिवार्य नियमित मासिक बचत
२) स्वेच्छिक बचत
क्र.सं.
वचतको नाम
क्र.सं.
वचतको नाम
क.
साधारण बचत (ऐच्छिक, व्यक्तिगत)
ज.
ऋण बचत
ख.
आवाधिक बचत
झ.
बाल बचत
ग.
शिक्षा तथा पेन्सन वचत
ञ.
वृद्ध वृद्धा वचत
घ.
भविश्य वचत
ट.
तिर्थ व्रर्त वचत

जिवन भविश्य वचत
ठ.
संचयकोष तथा हितकोष वचत

दैनिक बचत
ड.
स्वास्थ्य सुरक्षा राहात कोष वचत

विमा बचत
ढ.
चाड पर्व वचत (तिज, वडा दशै, दिपावली)